ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยใต้ | 11-01-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

   
คณะรัฐมนตรี มีมติออกมาตรการทางภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 จังหวัดภาคใต้ โดยขยายเวลาการแสดงรายการยื่นแบบภาษีอากร ออกไปถึงวันที่ 31มีนาคม จากเดิมที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมมีมาตรการจูงใจให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่บริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่1มกราคม ถึง 31 มีนาคมนี้ สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้ 1.5 เท่า

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งมีกำหนดต้องนำส่งเงินภาษีในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ขยายเวลาออกไปเป็นช่วงเดือนมีนาคม เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067 -0-06895-0

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังระบุหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยด้วยว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5หมื่นบาท ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน มีระเบียบราชการชดเชยอยู่

ขณะที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินทดรองราชการ โดยอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มอีก 50 ล้านบาท จากเดิมที่มีวงเงิน 50 ล้านบาท เพราะวงเงินเดิมที่เคยได้รับไปไม่เพียงพอ กับการให้ความช่วยเหลือภารกิจเร่งด่วน

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw