ทันโลกทันเศรษฐกิจ B3 ช่วง กูรู ทอล์ก 290360

   
ทิศทางการบริหารและแก้ปัญหาหนี้ของบริษัทไอเฟค
สัมภาษณ์พิเศษ : นพ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)