เลย แปรรูปหัวใจแสดงความอาลัย | 21-10-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV

   
ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า จาก 14 อำเภอ จำนวนกว่า 10,000 คน ร่วมพิธีแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการลงนามเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในปี 2498 จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ทรงเยี่ยมประชาชน ราษฎรไทยอาสาป้องกันตนเอง และสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเลย รวม 5 ครั้ง

พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ อำเภอด่านซ้าย เพื่อศึกษา พัฒนา และให้ความรู้แก่ราษฎร ในการเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ , ทรงรับกิจการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเลย เข้าเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เพื่อให้ความรู้ และความช่วยเหลือ แก่นักเรียนที่ครอบครัวยากจน ขาดแคลน ได้มีโอกาสทางการศึกษา

พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำจากแม่น้ำเลย ไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตลอดแนวแม่น้ำเลย เกิดประโยชน์แก่พื้นที่การเกษตรแล้วกว่า 35,000 ไร่ รวมทั้ง ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในฤดูฝน

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรในจังหวัดเลย ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งด้านความมั่นคงของบ้านเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาด้านการเกษตร และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชาวจังหวัดเลย

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw